Organisatie

De vereniging wordt geleid door het bestuur en ondersteund door commissies.
De Algemene Ledenvergadering controleert jaarlijks het beleid van zowel  het bestuur als de commissies.

Het bestuur
Het bestuur ziet er op toe dat de regels van het Huishoudelijk Reglement en Statuten worden nageleefd en  dat beide tuincomplexen goed worden onderhouden. Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering.  De taken van de bestuursleden zijn verschillend. Op de Contact-pagina  ziet u wie welke taken op zich genomen heeft.
Een bestuurslid wordt voor een periode van drie jaar gekozen. Daarna treedt hij/zij af, maar kan zich weer verkiesbaar stellen. Om te voorkomen dat alle bestuursleden tegelijk moeten aftreden is er een Rooster van aftreden opgesteld. Daarin staat wanneer welk bestuurslid aftreedt.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste gezag binnen de vereniging. Zij komt minstens 1 keer per jaar bijeen. Zij evalueert het beleid van het bestuur en kan zelf ook beleidsvoorstellen indienen.

Commissies
Commissies ondersteunen de uitvoering van het  beleid op deelgebieden die extra aandacht vragen. Momenteel heeft de vereniging de volgende commissies: