Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Volkstuinverereniging Vianen, gevestigd te Vianen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30209487. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Wij vragen persoonsgegevens van u wanneer u lid wordt van onze vereniging.

1.2 Wij verzamelen daartoe de volgende gegevens:
◦ naam;
◦ adres;
◦ e-mailadres;
◦ telefoonnummer;
◦ geslacht.

1.3 Wij gebruiken deze gegevens om:
◦ het lidmaatschap mogelijk te maken en te administreren;
◦ nieuwsbrieven te verzenden;
◦ contact met u op te nemen of te onderhouden.
◦ u toegang te geven tot het voor niet-leden afgeschermde deel van onze website (in het bijzonder het ledenforum)

2. Informatie, wijziging en bezwaar
U kunt contact opnemen met ons via volkstuinverenigingvianen@gmail.com voor:
◦ meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
◦ vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
◦ inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
◦ bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ons.

3. Beveiliging van uw gegevens
Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. bewaren van uw gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uiterlijk twee jaar na beeindiging van uw lidmaatschap zijn uw persoonsgegevens uit onze administratie verwijderd.

5. Derden
Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

6. Melding Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

7. melding aan betrokkene
U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

8. Wijzigingen privacyverklaring
Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.